Subsidie sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Geplaatst: 10-05-2016

Bij brief van 15 april 2016 heeft staatssecretaris Van Dam het ontwerp van het "Besluit Subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij" aan de Tweede Kamer toegezonden. Het besluit strekt ertoe een tegemoetkoming te verlenen in de kosten van sloop en ombouw van gebouwen die, als gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij, hun functie verliezen.Sloop
Onder sloop wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk afbreken en verwijderen van gebouwen, bouwwerken en betonnen of geasfalteerde erfverharding die ten dienste hebben gestaan van een nertsenhouderij. De subsidie voor sloop bedraagt 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 95.000,00. Indien asbest aanwezig is, kan de hoogte van de subsidie mits gebruikt voor het verwijderen van asbest, oplopen tot maximaal € 120.000,00.

Ombouw
Onder ombouw wordt verstaan het investeren in de bouw of verbetering van onroerende goederen ten behoeve van een nieuw landbouwbedrijf, of een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf, op dezelfde locatie waar een nertsenhouderij zich bevond. De subsidie voor ombouw bedraagt 40% van de gemaakte kosten met een maximum van € 95.000,00. Indien asbest aanwezig is, kan de hoogte van de subsidie mits gebruikt voor het verwijderen van asbest, oplopen tot maximaal € 120.000,00.

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo dient te subsidieaanvraag voor 1 maart 2022 te zijn ingediend en moeten de gebouwen de laatste vijf jaar voor de aanvang van de sloop of ombouw onafgebroken in gebruik zijn geweest als nertsenhouderij. De subsidie kan per locatie worden verkregen. De ombouw van bedrijfsgebouwen naar een bedrijfswoning valt niet onder de regeling.

Inwerkingtreding
De voortgang van het ontwerpbesluit hangt samen met de civiele procedure over de Wet verbod pelsdierhouderij. Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, kan de staatssecretaris besluiten over de inwerkingtreding van de subsidieregelgeving.


Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht