Ontwerpbesluit vrijstelling vergunningplicht beweiden en bemesten

Geplaatst: 08-03-2016

Ontwerpbesluit vrijstelling vergunningplicht beweiden en bemesten


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat moet zorgen voor een vrijstelling van de vergunningplicht voor het weiden van vee en het gebruik van meststoffen. Het advies is op 22 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat het verboden is om zonder vergunning activiteiten te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit van Natura 2000‑gebieden. In het ontwerpbesluit wordt het verbod opgeheven voor alle vormen van beweiden en bemesten.

Aanleiding voor het ontwerpbesluit is een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 februari 2015. Uit die uitspraak wordt door de regering afgeleid dat niet op voorhand is uitgesloten dat de neerslag van stikstof als gevolg van beweiden en bemesten een verslechterend effect heeft op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied en dat daarom een vergunning nodig is voor deze activiteiten. De uitspraak heeft tot onzekerheid geleid bij veel agrarische ondernemers, omdat zij niet weten of zij zonder vergunning mogen doorgaan met het weiden van vee en het gebruik van meststoffen.

De Afdeling onderschrijft dat het voor agrarische ondernemers onwenselijk is dat er onduidelijkheid bestaat over de vergunningplichtigheid van bovengenoemde activiteiten en dat nieuwe regelgeving dan nodig kan zijn. Wel adviseert de Afdeling dat nader onderzoek nodig is om te bepalen hoe de vrijstelling zich verhoudt met de Habitatrichtlijn. Daarnaast vraagt de Afdeling zich af hoe de vrijstelling zich verhoudt met het huidige regime van de Programmatische Aanpak Stikstof. De Afdeling adviseert ten slotte in overleg te treden met de Europese Commissie en het ontwerpbesluit voor te leggen aan landbouw- , natuur- en milieuorganisaties.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht